0416 - 79 52 64

In het buitenland verplichte certificaten

 

Met uw boot naar het buitenland? Zorg dat u over de benodigde bootpapieren beschikt. Een internationaal Verzeringsbewijs, het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP), de Vlaggebrief (beide douanedocumenten) en het Internationaal Certificaat van Competentie (ICC) zijn in verschillende gevallen en in diverse landen nodig.

 

Internationaal verzekeringscertificaat

Als u met uw boot naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië vaart (of rijdt, met de boot op de trailer), moet u volgens de daar geldende wettelijke bepalingen een internationaal verzekeringscertificaat bij u hebben waarmee u kunt bewijzen dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheidsschade. Als u verzekerd bent via Henskens Yachtverzekeringen kunt u gratis zo’n verzekeringsbewijs (een zgn. “confirmation of cover”) opvragen. Voor Italië is een afwijkend verzekeringsbewijs benodigd. Ook dit zgn. Italiëcertificaat is kosteloos verkrijgbaar. Naar boven

 

ICP

Het ICP(Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen) is in de Europese Gemeenschap (m.u.v. Frankrijk) een erkend douanedocument. Hierop staan de gegevens van het schip en de eigenaar. In vrijwel alle landen van de EG is het ICP verplicht. In bijna heel Europa wordt het document geaccepteerd als het identiteitsbewijs van de boot. De KNMC is door de Minister van Verkeer en Waterstaat gemachtigd tot afgifte van de certificaten die een geldigheid bezitten van twee jaar. Na het verstrijken van de geldigheid kan het worden vernieuwd voor wederom een periode van twee jaar, mits zich geen wijzigingen in de op het ICP vermelde gegevens hebben voorgedaan. De kosten van afgifte bedragen € 19,- (voor individuele leden van de KNMC is dit document gratis). Voor leden van de bij de KNMC aangesloten verenigingen is dit bedrag € 14,-. De afgelopen periode zijn de eisen om in het bezit te komen van een Vlaggebrief of Internationaal Certificaat (ICP) aangescherpt: Nieuwe aanvraagregels

 

Vlaggebrief

De KNMC is door de Minister van Verkeer en Waterstaat gemachtigd tot afgifte van Vlaggebrieven aan die eigenaren die de Nederlandse nationaliteit bezitten. De vlaggebrief is nodig voor het bevaren van het Franse gedeelte van de Rijn, het gekanaliseerde deel van de Moezel en de Franse territoriale wateren. De vlaggebrief is vijf jaar geldig en kan daarna niet worden verlengd. De kosten zijn 30 euro. Voor aanvraag van een duplicaat wordt 14 euro in rekening gebracht. De afgelopen periode zijn de eisen om in het bezit te komen van een Vlaggebrief of Internationaal Certificaat (ICP) aangescherpt: Nieuwe aanvraagregels

 

Internationaal vaarbewijs ICC

Tot voor kort gold de regel, dat als men met een Nederlands schip in het buitenland wilde varen de voorschriften met betrekking tot de vaarbewijsverplichting van het eigen land van kracht waren. Dus voor Nederlanders in het buitenland alleen een vaarbewijs indien schip > 15 meter of sneller 20km/uur. Waar b.v. een Duitser met een motorschip van 10 meter al een vaarbewijs in Duitsland nodig heeft kunnen wij daar zonder vaarbewijs varen. De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties heeft nu bij Resolutie 40 bepaald dat er in Europa één vaarbewijs moet komen, zodat alle europeanen zonder problemen door heel Europa kunnen varen. Dat is het International Certificate of Competence (ICC) geworden. Het nieuwe ICC moet aan meer eisen voldoen dan het oude, dat voorheen ook aan schippers van niet vaarbewijsplichtige schepen zonder vaarbewijs kon worden afgegeven. Zodra alle lidstaten de resolutie 40 hebben onderschreven zal alleen een ICC worden afgegeven indienu in het bezit bent van VB I of II of het diploma TKN. De Henskens Yachtverzekeringen houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal vanaf deze plek berichten wanneer de nieuwe bepalingen t.a.v. het ICC van kracht worden.

 

Zeebrief

De Zeebrief is niet verplicht, maar is onmisbaar voor een wereldreis en vervangt de overige scheepspapieren als het ICP of de Vlaggenbrief. De Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers beheert sinds 1838 een scheepsregister. Deze scheepsboekhouding kan van belang zijn voor het varen in het buitenland en bij de koop en verkoop van een vaartuig. Door vermelding in het register wordt de eigenaar te boek gesteld en ontvangt het officiële eigendomsbewijs, de Zeebrief.

 

Nieuwe aanvraagregels Vlaggebrief of ICP

De afgelopen periode zijn de eisen om in het bezit te komen van een Vlaggebrief of Internationaal Certificaat (ICP) aangescherpt. Het secretariaat van de KNMC is verplicht deze regels strikt na te leven. Bij een particuliere aanvraag moeten de volgende gegevens en documenten worden overlegd.

 

1. Een ingevuld en van handtekening voorzien aanvraagformulier.

2. Een bewijs van eigendom van het pleziervaartuig, zoals een fotokopie van bijv. aankooppapieren of verzekeringspolis (niet een eerder uitgegven Vlaggebrief of ICP).

3. a. Voor Nederlanders woonachtig in Nederland een uitreksel uit het persoonsregister van de burgelijke stand van de woonplaats van de eigenaar dat niet ouder is dan 30 dagen.

b. Nederlanders woonachtig in het buitenland moeten een verklaring hebben van de Nederlandse Ambassade of een Consulaat aldaar met betrekking tot de woonplaats. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 30 dagen.

c. Niet-Nederlanders die op het moment van aanvraag ten minste 5 jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond, moeten dit aantonen door middel van een uitreksel uit het persoonsregister, waarop deze gegevens vermeld staan.

4. Een geldig bewijs van de nationaliteit van de aanvrager, d.w.z. een fotokopie van die bladzijden uit het paspoort waarop de foto en de persoonlijke gegevens van de aanvrager staan. Voor Nederlanders is dat: zwart paspoort pag. 1 en 2, rood paspoort pag. 2 en 3. Voor niet-Nederlanders is dat een bewijsstuk gesteld in het Nederlands, Engels of Frans, waaruit de nationaliteit van de aanvrager blijkt.

5. (uitsluitend bij een Vlaggebrief) een duidelijke kleurenfoto waarop het zij-aanzicht van het pleziervaartuig goed zichtbaar is. Op de achterzijde naam en adres van de eigenaar en naam van het schip vermelden. Deze foto moet een afmeting hebben van 9 x 13 cm.

6. Een reeds eerder verstrekte Vlaggebrief of ICP dat niet meer geldig is. (een Vlaggebrief blijft eigendom van de Staat der Nederlanden).

Indien het om rechtspersonen en ondernemingen gaat (BV, NV enz) kan volstaan worden met een uitreksel uit het Register van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de statutairezetel of de plaats van waaruit het bedrijf wordt uitgeoefend in Nederland gelegen is. Indien niet alle bestuurders of beherende vennoten de Nederlandse nationaliteit bezitten moet de rechtspersoon of vennootschap op het moment van aanvraag van de Vlaggebrief of ICP ten minste 5 aaneengesloten volle jaren in bovengenoemd Register ingeschreven zijn. Voorts moeten de bescheiden onder de hierboven genoemde punten 1, 2, 5 (alleen bij een Vlaggebrief) en eventueel 6 meegezonden worden.

Voordelen

archief berichten